VÁSÁRLÁS

Kyäni internetes adatkezelési irányelvek

A Kyäni, Inc. és annak kapcsolt vállalkozásai (együttesen a Kyäni), valamint ezek leányvállalatai elkötelezettek a Disztribútorok és Vevők adatai bizalmasságának a megőrzése iránt, illetve elkötelezettek azon Disztribútorok és Vevők adatai bizalmasságának a megőrzése iránt, akik a Kyänival a www.kyani.net honlapon (Honlap) keresztül végeznek üzleti tevékenységet. Jelen Adatkezelési Irányelvek feltételei irányadók a Kyäni által szerzett információk – az adott esettől függően – gyűjtésére, felhasználására, védelmére és átadására. A Kyäni Honlap használatával Ön kifejezetten elfogadja jelen Adatkezelési Irányelvek feltételeit.

Ha jelen Irányelvek nem rendelkeznek eltérően, a Kyäni soha nem tesz hozzáférhetővé harmadik személyek számára a Disztribútoroktól vagy Vevőktől összegyűjtött Személyes Információkat. A Kyänival az Interneten végzett, Személyes Információkat érintő összes ügylet (webalapú ügylet) Biztonsági Adatcsomagolási Réteg (SSL) protokoll alkalmazásával kerül teljesítésre, ami azt jelenti, hogy a honlapra küldött összes információ biztosított, azok harmadik személyek által való hozzáféréstől védettek.

Jelen Irányelvek kizárólag a Kyäni Honlapra vonatkoznak, és nem más, harmadik felek honlapjaira, melyre a Disztribútorok vagy Vevők a Kyäni Honlapján keresztül juthatnak el, vagy amelyekre a Kyäni Honlapjáról hivatkozás mutat.

Az online módon megszerzett információk Általános Információnak vagy Személyes Információnak minősülnek. Általános Információk a honlap használatával és a honlap szolgáltatásainak igénybevételével kapcsolatos adatok (például a honlap összes látogatójának a száma, a látogatók honlapon tartózkodásának a hossza stb.). Az Általános Információkat a Kyäni nem kapcsolja össze a felhasználó azonosító adataival. A Személyes Információk ezzel szemben a honlap felhasználói és a szolgáltatások igénybe vevői által megadott személyes adatok, melyek a nyilvánosság számára általánosságban véve nem elérhetőek (például név, cím, e-mail cím, otthoni vagy mobiltelefonszámok, hitelkártyák és terheléses kártyák adatai).

Általános Információk
A Kyäni többféle eszköz segítségével szerezhet, gyűjthet és értelmezhet adatokat az Általános Információk köréből annak érdekében, hogy elemezze és javítsa a Honlap teljesítményét, továbbá a Disztribútorok és Vevők online élményét. A Kyäni biztosítja a honlap használóinak, hogy az Általános Információk körét érintő adatgyűjtést és adatkezelést bármikor megtilthassák. A Kyäni fenntartja magának a jogot, hogy hasznosítsa az Általános Információkat, továbbá esetenként – a kifejezetten adott felhasználóra vonatkozó adat esetén a felhasználó hozzájárulásával – átadja az Általános Információkat harmadik személyek részére.

Személyes Információk
Termék vagy szolgáltatás vásárlásakor arra kérjük, hogy hozzon létre a honlapon saját felhasználói fiókot. A saját felhasználói fiók létrehozásához kérjük, hogy bizonyos Személyes Információkat (természetes személyazonosító adatok, e-mail cím) adjon meg. Az érintett információkat kizárólag a szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítése, annak figyelemmel kísérése, az abból származó díjak számlázása, az azzal kapcsolatos követelések érvényesítése céljára, valamint arra használjuk fel, hogy további vagy új, feltehetőleg Önt érdeklő termékekről és szolgáltatásokról tájékoztassuk – e tájékoztatásról azonban lemondhat. A Személyes Információk megadása és a saját felhasználói fiók létrehozása önkéntes. Kizárólag a Kyäni olyan, jogosított személyzetének lehet hozzáférése az Ön Személyes Információihoz, akiknek a hozzáférésre az Ön rendeléseinek feldolgozása és teljesítése, valamint az Ön számára vevőszolgálat nyújtása céljából szüksége van. Továbbá, az ilyen hozzáférés azon információelemekre korlátozódik, melyek az érintett feladatok vagy szolgáltatás elvégzéséhez feltétlenül szükségesek. A Kyäni a felhasználó Személyes Információit tizenkét (12) hónapig kezeli. Amennyiben a felhasználó a saját felhasználói fiókjába tizenkét (12) hónapon keresztül egy alkalommal sem jelentkezik be, akkor fiókja és Személyes Információi törlésre kerülnek. A felhasználó Személyes Információinak jogellenes kezelése esetén bírósághoz fordulhat, valamint vizsgálatot kezdeményezhet a hatáskörrel rendelkező nemzeti hatóságnál. A felhasználók jogosultak: (i) a Kyäni által kezelt Személyes Információikról tájékoztatást kérni; (ii) a Kyäni által kezelt Személyes Információik helyesbítését kérni; (iii) Kyäni által kezelt Személyes Információik törlését vagy zárolását kérni.

A Honlap használatával tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Kyäni Általános Információkat és Személyes Információkat egyaránt gyűjthet és felhasználhat jelen Irányelvek feltételeinek megfelelően. Ha ahhoz Ön nem adta beleegyezését, vagy egyébként vonatkozó jogszabály nem írja elő, a Kyäni nem osztja meg Személyes Információit harmadik felekkel.

A Kyäni nem értékesít termékeket vagy szolgáltatásokat a megfelelő törvényes korhatár alatti magánszemélyeknek. Amennyiben Ön nem töltötte be a 18. életévet, ne használja a Honlapot szülői vagy gyám felügyelete nélkül. Az 1998. évi, a gyermekek online adatainak a védelméről szóló USA szövetségi törvény („COPPA”) értelmében a Kyäni nem

(1) kérhet vagy tudatosan nem gyűjthet Személyes Információkat 13. életévüket nem betöltött személyektől („Gyerekek”);

(2) tudatosan nem használhat és harmadik felekkel nem oszthat meg 13. életévüket nem betöltött személyektől származó Személyes Információkat;

(3) teheti lehetővé a Gyerekek számára Személyes Információk nyilvános közreadását vagy más jellegű terjesztését; és

(4) próbálhatja a Gyerekeket egyedi játékok, nyeremények vagy más tevékenységek ígéretével rávenni Személyes Információk átadására.

A Kyäni fenntartja magának a jogot, hogy érvénytelenítse az olyan ügyleteket, melyeket a Kyäni Honlapjának a segítségével kötöttek 18. életévüket nem betöltött személyek.

A Kyäni nem vállal felelősséget a Honlap használatából eredő azon károkért, melyek a károsult szándékos vagy gondatlan magatartásából származnak, valamint azon károkért, amelyeket az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézett elő, így például bármely szoftverhibából vagy működési hibából erdő károkért. Ahhoz, hogy a Kyäninak segítsen adatai megóvása terén, döntő fontosságú, hogy egyetlen magánszeméllyel vagy jogi személlyel se ossza meg bejelentkezési nevét vagy jelszavát.

A Kyäni elkötelezett, hogy megóvja adatainak titkosságát, továbbá vállalja, hogy a Kyäni Honlapon megadott összes Személyes Információt az irányadó jogszabályoknak megfelelően gyűjti, dolgozza fel, tárolja, adja át másnak és rendelkezik vele. A Kyäni Honlap használatával, illetve jelen Irányelvek feltételeinek az elfogadásával Ön tudomásul veszi, hogy elolvasta jelen Irányelveket, megértette azokat, annak feltételeivel egyetért. Ha jelen Irányelvek feltételeit nem fogadja el, akkor kérjük, ne használja a Kyäni Honlapot.

Amennyiben a Kyäni Honlap hivatkozást tartalmaz harmadik fél honlapjára, arra az adott honlap adatvédelmi feltételei az irányadók. A Kyäni nem vállal felelősséget az Ön adatainak harmadik fél honlapjáról történő összegyűjtésével, felhasználásával és továbbításával összefüggésben, továbbá kifejezetten kizárja a felelősséget az ilyen adatgyűjtéssel, felhasználással és továbbítással összefüggésben.

A Kyäni fenntartja magának a jogot, hogy a jelen Irányelveket időről-időre, kizárólag saját belátása szerint kiegészítse. Az Irányelvek minden aktualizált formája a Kyäni Honlapon, valamint a kiadást kivetően a Kyäni Szolgáltató Irodákban kerül közzétételre. Jelen Irányelvek aktuális változatának hatályba lépésének napja: 2013. október 24.


Content
USA & Canada
Australia
China(中国)
Europe
Honduras
Hong Kong(香港)
India
Japan
Korea
Malaysia
Mexico
Philippines
Singapore
Taiwan(台灣) Turkey